Zarządzenie nr 153/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 1 października 2013 roku

w sprawie wprowadzenia obowiązku dokumentowania przebiegu studiów w e-Dziekanacie w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu


Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity Dz. U. 2012 r., poz. 572 z późn. zm.) oraz § 1 i10 rozporządzenia MNiSW z dnia 14 września 2011 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. nr 201 poz. 1188) zarządzam co następuje:

§ 1

  1.  Z dniem 30.09.2013 roku zakończono testowanie systemu e-Dziekanat w zakresie indeksu elektronicznego obejmujące studentów, którzy rozpoczęli I rok studiów w roku akademickim 2011/12 na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji oraz studentów pozostałych wydziałów, którzy rozpoczęli I rok studiów w roku akademickim 2012/13.

  2. Od roku akademickiego 2013/14 w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu wprowadza się obowiązek dokumentowania przebiegu studiów za pośrednictwem jednolitego systemu dziekanatowego, w ramach którego prowadzony jest indeks elektroniczny.

§ 2

Dokumentowanie przebiegu studiów w systemie e-Dziekanat odbywa się wg procedury zawartej w załączniku nr 1.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor

prof. dr hab. Roman Kołacz


Załącznik

załącznik nr 1 – obowiązki wynikające z wprowadzenia e-Dziekanatu dokument Word 2007, 14.97 KB
2013-10-04 14:43
UP Wrocław na YouTubeUP Wrocław on TwitterFind us on FacebookUP Wrocław na Google+Zarządzanie jakością - ISO 9001:2000Member of EUAETS Authorized TOEFL iBT CenterWrocław - europejska stolica kultury 2016KRASP - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich